Đăng nhập
Các Tìm Kiếm Sách - Tìm thấy cuốn sách dễ dàng - Việt NamCác Tìm Kiếm Sách - Chi phí để vận chuyển: Việt Nam
Tìm kiếm sách - Việt NamTất cả cuốn sách hiếm và mới có sẵn.

Isbn

Mỗi cuốn sách mới có một số duy nhất được gọi là ISBN (tiêu chuẩn quốc tế số sách). Nó có hoặc là 10 hoặc 13 chữ số. Để tìm kiếm cuốn sách này, nhập số (chỉ các chữ số và có thể chữ ' X ', không có dấu cách hoặc dashes) trong trường tìm kiếm.

Thông tin thêm theo ISBN có thể được tìm thấy tạiWikipedia.