ISBN

Mỗi cuốn sách mới có duy nhất được gọi là số ISBN. Đô thị này có 10 hoặc 13 chữ số. Để tìm cuốn sách này, hãy nhập số (chỉ số và có thể chữ 'X', không có dấu cách hoặc dấu gạch ngang) trong lĩnh vực tìm kiếm.

Biết thêm thông tin theo ISBN có thể được tìm thấy tại Wikipedia.