Tiêu đề

Nhập tiêu đề của cuốn sách trong lĩnh vực tìm kiếm. Nó không phải là cần thiết để nhập tên đầy đủ của cuốn sách. Chỉ cần nhập một số signifcant từ các tiêu đề - không có vấn đề theo thứ tự.

Sử dụng hoặc các cú pháp mở rộng tìm kiếm hoặc biểu mẫu tìm kiếm mở rộng nhập dữ liệu mor thoải mái.