Tác giả

Nếu bạn tìm kiếm một tác giả của một cuốn sách, nhập tên của auhtor trong lĩnh vực tìm kiếm. Không sử dụng tên đầu tiên bởi vì họ có thể được viết tắt bởi offferer.

Sử dụng hoặc các cú pháp mở rộng tìm kiếm hoặc biểu mẫu tìm kiếm mở rộng nhập dữ liệu mor thoải mái.