Tuyên bố từ chối

Nội dung của các trang web

Chỗ ở này không đảm bảo cho nội dung của các trang web trong bất kỳ cách nào.

Giá của sản phẩm có thể khác với thực tế giá cả trong khi đặt hàng. Kiểm tra giá cả và sản phẩm bất cứ khi nào bạn đang đặt hàng.

Không có hợp đồng

Bằng cách sử dụng trang web này không mang lại bất kỳ hợp đồng giữa IMSoft và người sử dụng.